Το Γραφείο Διασύνδεσης

 

Στο πλαίσιο του έργου «Joint framework for the provision of standardized services to Geotechnical engineers for (e)training on natural risks - civil protection and for promoting access to the labor market» με ακρωνύμιο «GEO-PROMOTION» το οποίο έχει εγκριθεί από το πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 κατασκευάστηκε η διαδικτυακή πλατφόρμα με τίτλο "Γραφείο Διασύνδεσης ΓΕΩΤΕΕ".

Στόχος του προγράμματος είναι η ικανοποίηση των απαιτήσεων της Ανοιχτής Αγοράς και η καθοδήγηση στον καλύτερο συντονισμό υπηρεσιών που σχετίζονται με γεωτεχνικούς στη διασυνοριακή περιοχή, πάντα σχετικά με τις φυσικές καταστροφές και την πολιτική προστασία. Αυτό πραγματοποιείται μέσω ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και μέσω υποστήριξης της κινητικότητας των επαγγελματιών γεωτεχνικών

Το έργο απευθύνεται σε:

  • Γεωτεχνικούς που ανήκουν στον ελληνικό / ή βουλγάρικο δημόσιο τομέα και ασχολούνται με διαδικασίες πολιτικής προστασίας σχετικές με φυσικές καταστροφές και θέματα πολιτικής προστασίας, όπως οι πλημμύρες, η ρύπανση, οι πυρκαγιές των δασών, η διάβρωση, σεισμοί, η ρύπανση κτλ.
  • Ελεύθερους επαγγελματίες - γεωτεχνικούς οι οποίοι προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες που σχετικές με τα προαναφερθέντα θέματα.
  • Άνεργους γεωτεχνικούς, οι οποίοι επιθυμούν να αξιολογηθούν και να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα και την ανταγωνιστικότητά τους στον τομέα που σχετίζεται με την προσφορά υπηρεσιών πρόβλεψης, διαχείρισης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και πολιτικής προστασίας.

Το Διαδικτυακό Γραφείο Διασύνδεσης, στοχεύει στην προώθηση των γεωτεχνικών στην Ανοιχτή Αγορά. Η δράση του εν λόγω γραφείου περιλαμβάνει διαδικτυακές υπηρεσίες γραφείου εργασίας που στοχεύουν στην αντιστοίχιση της προσφοράς και της ζήτησης γεωτεχνικών στη διασυνοριακή περιοχή και σε συνάφεια με φυσικές καταστροφές και την πολιτική προστασία.

Συγκεκριμένα το γραφείο διασύνδεσης αφορά την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής εφαρμογής (portal) για την καλύτερη διαχείριση του ανθρωπίνου κεφαλαίου των γεωτεχνικών στη διασυνοριακή περιοχή σε αντιστοίχηση με τις υφιστάμενες ανάγκες της αγοράς στους τομείς των φυσικών καταστροφών και της πολιτικής προστασίας. Ενσωματώνει κριτήρια και μια κλίμακα αξιολόγησης και κατάταξης ικανοτήτων/δεξιοτήτων των γεωτεχνικών (κοινά πρότυπα ανθρωπίνου κεφαλαίου) τα οποία προέκυψαν από την Δράση 5.1, καθώς και τις κωδικοποιημένες ανάγκες της αγοράς (πρότυπα σενάρια σταδιοδρομίας) που προέκυψαν από τη Δράση 5.2.

Τέλος, δεδομένου ότι μέσω της πλατφόρμας του Προγράμματος επιτρέπεται σε πιθανούς εργοδότες να αναζητήσουν Γεωτεχνικό προσωπικό βάσει συγκεκριμένων χαρακτηριστικών που αφορούν στο πεδίο των φυσικών καταστροφών και της πολιτικής προστασίας, αλλά και βάσει του ίδιου του προφίλ των Γεωτεχνικών (π.χ. κάτοχοι συγκεκριμένων μεταπτυχιακών τίτλων, εργαζόμενοι με συγκεκριμένη προϋπηρεσία κτλ.), η διαμόρφωση των σεναρίων σταδιοδρομίας δεν είναι στατική αλλά αποκτά δυναμικό χαρακτήρα και διαφοροποιείται κάθε φορά που διαφοροποιούνται τα κριτήρια αναζήτησης χαρακτηριστικών του ανθρώπινου δυναμικού.

Με άλλα λόγια, μέσω του διαδικτυακού γραφείου διασύνδεσης ΓΕΩΤΕΕ δεν εξετάζεται μία συγκεκριμένη Επιχείρηση/Οργανισμός/Δημόσια Υπηρεσία αλλά αντίθετα ακολουθείται μία εξατομικευμένη προσέγγιση βασισμένη στη σχέση εργαζόμενου/εργοδότη μέσω της αξιολόγησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που διαθέτουν οι μεν και βάσει των γνώσεων και δεξιοτήτων που αναζητούν οι δε. Αναγνωρίζεται πως για το έργο της πολιτικής προστασίας απαιτούνται συγκεκριμένα εφόδια και δεξιότητες από τις ειδικότητες των Γεωτεχνικών τα οποία και αναγνωρίζονται κατά περίπτωση. Αυτή η εξατομίκευση πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας του διαδικτυακού γραφείου διασύνδεσης

Copyright 2012 . Γραφείο Διασύνδεσης ΓΕΩΤΕΕ
Joomla Templates by Wordpress themes free