Υπηρεσίες στον Ιδιωτικό Τομέα

id Επάγγελμα Φυσική Καταστροφή Φορέας Επαγγελματικές Δραστηριοτητες
Εναλλαγή ( 4 )
2 Δασολόγος Πλημμύρες ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, Ερευνητικά Κέντρα, Εκπαιδευτικοί Φορείς, Εταιρείες/ Επιχειρήσεις, ΜΚΟ, Διεθνείς/ Υπερεθνικοί Οργανισμοί, ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού Μελετητής, Εργολήπτης, Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης, ΜΚΟ, ΑΤΕ Ασφαλιστική
3 Δασολόγος Έντονα καιρικά φαινόμενα ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, Ερευνητικά Κέντρα, Εκπαιδευτικοί Φορείς, Εταιρείες/ Επιχειρήσεις, ΜΚΟ, Διεθνείς/ Υπερεθνικοί Οργανισμοί, ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού Μελετητής, Εργολήπτης, Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης, ΜΚΟ, ΑΤΕ Ασφαλιστική
4 Δασολόγος Τεχνολογικές καταστροφές ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, Ερευνητικά Κέντρα, Εκπαιδευτικοί Φορείς, Εταιρείες/ Επιχειρήσεις, ΜΚΟ, Διεθνείς/ Υπερεθνικοί Οργανισμοί, ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού Μελετητής, Εργολήπτης, Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης, ΜΚΟ, ΑΤΕ Ασφαλιστική
22 Δασολόγος Πυρκαγιές ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, Ερευνητικά Κέντρα, Εκπαιδευτικοί Φορείς, Εταιρείες/ Επιχειρήσεις, ΜΚΟ, Διεθνείς/ Υπερεθνικοί Οργανισμοί, ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού Μελετητής, Εργολήπτης, Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης, ΜΚΟ, ΑΤΕ Ασφαλιστική
Εναλλαγή ( 4 )
5 Γεωπόνος Πυρκαγιές ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, Ερευνητικά Κέντρα, Εκπαιδευτικοί Φορείς, Εταιρείες/ Επιχειρήσεις, ΜΚΟ, Διεθνείς/ Υπερεθνικοί Οργανισμοί, ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού Μελετητής, Εργολήπτης, Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης, ΜΚΟ, ΑΤΕ Ασφαλιστική
6 Γεωπόνος Πλημμύρες ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, Ερευνητικά Κέντρα, Εκπαιδευτικοί Φορείς, Εταιρείες/ Επιχειρήσεις, ΜΚΟ, Διεθνείς/ Υπερεθνικοί Οργανισμοί, ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού Μελετητής, Εργολήπτης, Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης, ΜΚΟ, ΑΤΕ Ασφαλιστική
7 Γεωπόνος Έντονα καιρικά φαινόμενα ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, Ερευνητικά Κέντρα, Εκπαιδευτικοί Φορείς, Εταιρείες/ Επιχειρήσεις, ΜΚΟ, Διεθνείς/ Υπερεθνικοί Οργανισμοί, ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού Μελετητής, Εργολήπτης, Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης, ΜΚΟ, ΑΤΕ Ασφαλιστική
8 Γεωπόνος Τεχνολογικές καταστροφές ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, Ερευνητικά Κέντρα, Εκπαιδευτικοί Φορείς, Εταιρείες/ Επιχειρήσεις, ΜΚΟ, Διεθνείς/ Υπερεθνικοί Οργανισμοί, ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού Μελετητής, Εργολήπτης, Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης, ΜΚΟ, ΑΤΕ Ασφαλιστική
Εναλλαγή ( 6 )
9 Γεωλόγος Σεισμοί ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, Ερευνητικά Κέντρα, Εκπαιδευτικοί Φορείς, Εταιρείες/ Επιχειρήσεις, ΜΚΟ, Διεθνείς/ Υπερεθνικοί Οργανισμοί, ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού Μελετητής, Εργολήπτης, Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης, ΜΚΟ, ΑΤΕ Ασφαλιστική
10 Γεωλόγος Πλημμύρες ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, Ερευνητικά Κέντρα, Εκπαιδευτικοί Φορείς, Εταιρείες/ Επιχειρήσεις, ΜΚΟ, Διεθνείς/ Υπερεθνικοί Οργανισμοί, ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού Μελετητής, Εργολήπτης, Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης, ΜΚΟ, ΑΤΕ Ασφαλιστική
11 Γεωλόγος Ηφαιστειακές εκρήξεις ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, Ερευνητικά Κέντρα, Εκπαιδευτικοί Φορείς, Εταιρείες/ Επιχειρήσεις, ΜΚΟ, Διεθνείς/ Υπερεθνικοί Οργανισμοί, ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού Μελετητής, Εργολήπτης, Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης, ΜΚΟ, ΑΤΕ Ασφαλιστική
12 Γεωλόγος Κατολισθήσεις/ καθιζήσεις ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, Ερευνητικά Κέντρα, Εκπαιδευτικοί Φορείς, Εταιρείες/ Επιχειρήσεις, ΜΚΟ, Διεθνείς/ Υπερεθνικοί Οργανισμοί, ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού Μελετητής, Εργολήπτης, Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης, ΜΚΟ, ΑΤΕ Ασφαλιστική
13 Γεωλόγος Έντονα καιρικά φαινόμενα ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, Ερευνητικά Κέντρα, Εκπαιδευτικοί Φορείς, Εταιρείες/ Επιχειρήσεις, ΜΚΟ, Διεθνείς/ Υπερεθνικοί Οργανισμοί, ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού Μελετητής, Εργολήπτης, Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης, ΜΚΟ, ΑΤΕ Ασφαλιστική
14 Γεωλόγος Τεχνολογικές καταστροφές ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, Ερευνητικά Κέντρα, Εκπαιδευτικοί Φορείς, Εταιρείες/ Επιχειρήσεις, ΜΚΟ, Διεθνείς/ Υπερεθνικοί Οργανισμοί, ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού Μελετητής, Εργολήπτης, Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης, ΜΚΟ, ΑΤΕ Ασφαλιστική
Εναλλαγή ( 4 )
15 Κτηνίατρος Πυρκαγιές ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, Ερευνητικά Κέντρα, Εκπαιδευτικοί Φορείς, Εταιρείες/ Επιχειρήσεις, ΜΚΟ, Διεθνείς/ Υπερεθνικοί Οργανισμοί, ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού Μελετητής, Εργολήπτης, Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης, ΜΚΟ, ΑΤΕ Ασφαλιστική
16 Κτηνίατρος Πλημμύρες ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, Ερευνητικά Κέντρα, Εκπαιδευτικοί Φορείς, Εταιρείες/ Επιχειρήσεις, ΜΚΟ, Διεθνείς/ Υπερεθνικοί Οργανισμοί, ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού Μελετητής, Εργολήπτης, Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης, ΜΚΟ, ΑΤΕ Ασφαλιστική
17 Κτηνίατρος Έντονα καιρικά φαινόμενα ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, Ερευνητικά Κέντρα, Εκπαιδευτικοί Φορείς, Εταιρείες/ Επιχειρήσεις, ΜΚΟ, Διεθνείς/ Υπερεθνικοί Οργανισμοί, ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού Μελετητής, Εργολήπτης, Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης, ΜΚΟ, ΑΤΕ Ασφαλιστική
18 Κτηνίατρος Τεχνολογικές καταστροφές ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, Ερευνητικά Κέντρα, Εκπαιδευτικοί Φορείς, Εταιρείες/ Επιχειρήσεις, ΜΚΟ, Διεθνείς/ Υπερεθνικοί Οργανισμοί, ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού Μελετητής, Εργολήπτης, Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης, ΜΚΟ, ΑΤΕ Ασφαλιστική
Εναλλαγή ( 3 )
19 Ιχθυολόγος Πλημμύρες ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, Ερευνητικά Κέντρα, Εκπαιδευτικοί Φορείς, Εταιρείες/ Επιχειρήσεις, ΜΚΟ, Διεθνείς/ Υπερεθνικοί Οργανισμοί, ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού Μελετητής, Εργολήπτης, Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης, ΜΚΟ, ΑΤΕ Ασφαλιστική
20 Ιχθυολόγος Έντονα καιρικά φαινόμενα ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, Ερευνητικά Κέντρα, Εκπαιδευτικοί Φορείς, Εταιρείες/ Επιχειρήσεις, ΜΚΟ, Διεθνείς/ Υπερεθνικοί Οργανισμοί, ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού Μελετητής, Εργολήπτης, Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης, ΜΚΟ, ΑΤΕ Ασφαλιστική
21 Ιχθυολόγος Τεχνολογικές καταστροφές ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, Ερευνητικά Κέντρα, Εκπαιδευτικοί Φορείς, Εταιρείες/ Επιχειρήσεις, ΜΚΟ, Διεθνείς/ Υπερεθνικοί Οργανισμοί, ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού Μελετητής, Εργολήπτης, Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης, ΜΚΟ, ΑΤΕ Ασφαλιστική

Copyright 2012 . Γραφείο Διασύνδεσης ΓΕΩΤΕΕ
Joomla Templates by Wordpress themes free